vim

CentOS 7.2にvimをインストールする

$ sudo yum -y install vim